title
 

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Informácia pre nových zákazníkov

Prosíme Vás oboznámte sa s informáciami o zasielaní tovaru, obchodnými a reklamačnými podmienkami

Ako nakupovať

Vyberte si tovar, ktorý si chcete u nás objednať
Vloženie tovaru do košíka uskutočníte kliknutím na text "pridať do košíku" alebo priamo na ikonu "KOŠÍK" (zmenu množstva tovaru nájdete pri košíku), ďalej už len kliknutie na "Objednať tovar"
Vyplňte Vašu objednávku potrebnými údajmi k jej realizácii (Vaše meno, adresu, telefón, atď., resp. Firmu, IČO, DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ)
Položky označené hviezdičkou * sú povinné
Odošlite objednávku kliknutím na tabuľku s textom "Dokončiť objednávku"
Po následnom odoslaní bude Vaša objednávka spracovaná a obratom bude na Váš e-mail doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim
V prípade potreby Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky na uvedenú e-mailovú adresu

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom webu: www.kreka-tonery.sk alebo emailu. Za záväzne potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od kupujúceho. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku a predpokladaný termín doručenia je do 3 pracovných dní, ak pri tovare nie je uvedené inak. Ak Vám tovar nebude medzičasom poslaný resp. jeho doručenie bude vyžadovať viac ako 5 pracovných dní, informujte sa o stave svojej objednávy ak nebude tak urobené s našej strany. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:


  • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)
  • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.
  • množstvo požadovaných kusov produktov
  • vybraný spôsob platby: na dobierku alebo predfaktúrou
  • adresu pre dodanie tovaru

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nieje uvedené inak.


Overenie objednávky

Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, množstvo produktov a predpokladanú cenu, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

Storno objednávky

Kupujúci môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku
do 24 hodín od objednania tovaru a to telefonicky alebo e-mailom, od toho istého adresáta, ktorý bol uvedený pri objednávke tovaru, týmto spôsobom považujeme objednávku za zrušenú. Pri zrušení je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko (FIRMA), sídlo/adresa miesta podnikania, e-mail a popis objednaného tovaru (prípadne číslo objednávky). Kupujúcemu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (názov banky, číslo účtu a číslo banky) alebo spôsobom s nami dohodnutým. V prípade zrušenia po stanovenej lehote účtujeme 10% ceny s DPH objednávaného tovaru.

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane budeme kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom postupe za účelom dohody. V prípade, kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu z kúpnej zmluvy a nedohodneme sa na náhradnom tovare, bude táto finančná čiastka prevedená v čo najkratšom možnom termíne spätne na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. Najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.


2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom alebo poštou, ktorý zaroveň slúži ako záručný list. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ceny na e-shope sú odlišné od cien kamenných prevádzok, ktoré vlastní firma KREKA s.r.o. .Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.


3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska následne:

V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu oznámi dátum doručenia zásielky do siedmich pracovných dní, ak tovar nebude medzičasom poslaný a jeho doručenie bude vyžadovať viac ako sedem dní. V prípade, že tovar ktorý ste si u nás objednali Vám nedodáme v lehote 7 dní, v , v tom prípade budete bezodkladne informovaný.


4. Dopravné

Hradí kupujúci, cena prepravy je uvedená v menu pod kategóriou DOPRAVA


5. Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných storno poplatkov súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15 EUR (450 Sk) bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávajúci vyrozumení.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. §12 dos. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskoršich predpisov, ďalej len ´´Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji´´. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci podať písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého vzor je umiestnený na našom internetovom obchode v Download sekcii (údaje vyplňte ručne do formulára). Kupujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. V prípade, že kupujúci doručí tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, kupujúcemu vrátime už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, ktorá je uvedená v záväznej objednávke bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru. V prípade, že je tovar poškodený alebo neúplný, vrátime kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, ktorá je uvedená v záväznej objednávke bezhotovostný prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim taktiež v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu odpočítame od kúpnej ceny tovaru. Pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu vrátime kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavká a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkam sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na našej internetovej stránke. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, preto nie sme povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň máme nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


7. Zodpovednosť za vady, reklamácie a ich uplatnenie/vybavenie.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare určené inak, je poskytovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o zaplatení/prevzatí si preto dobre uschovajte nakoľko slúži ako záručný list a podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal pri prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení, záručný list). Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Kontaktné údaje pre vybavovanie reklamácií nájdete v sekcii Kontakt. O reklamácií rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodneme na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má objednávateľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v primeranej lehote (bežne 3-15 dní) opravený, prípadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu. V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.). V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou. Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do vhodného a dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov odporúčame používať originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare neposielajte jeho príslušenstvo s výnimkou prípadov, keď nie je možné bez neho otestovať funkčnosť celku, prípadné nejasnosti nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že tovar bol mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou, procesory AMD poškodené mechanicky alebo tepelne. Výrobok  taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode so zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u odberateľa písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie do našej spoločnosti hradí odosielateľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje dodávateľ prepravnou spoločnosťou DPD na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť hradí zákazník. Pred odovzdaním tovaru je nutné vyplniť reklamačný protokol, ktorý nájdete v Download sekcii - Reklamačný protokol (údaje vyplňte ručne do formulára). Po ukončení reklamačného konania bude objednávateľ informovaný e-mailom alebo telefonicky o spôsobe vybavenia reklamácie a zároveň bude vyzvaný k prevzatiu opraveného tovaru a reklamačného protokolu, resp. mu bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený formou doručenej zásielky.

8. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Predávajúci zhromažďuje/spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú/spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.
Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH. Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení na web stránku internetového obchodu.

Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, listová zásielka...).

9. Záverečné ustanovenie

Všetky vyššie uvedené všeobecné podmienky  sú súčasťou Zmluvy, ktorú Predávajúci s Kupujúcim pred realizáciou prvej objednávky uzatvoril. Majú prednosť pred inými obchodnými podmienkami, zvlášť pred akýmkoľvek obchodnými podmienkami Kupujúceho. Iné obchodné podmienky nemôžu byť pri vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim použité. Ak sa odlišujú niektoré ustanovenia od ustanovení Zmluvy, majú ustanovenia Zmluvy prednosť. Všetky ustanovenia VOP a vzťahy z týchto ustanovení vyplývajúce sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
Akcie
Najpredávanejší tovar
Odber noviniek
Vaša emailová adresa:
Kontrolný kód:
code
reklama2
reklama1
Reklamný box 1